Đông trùng hạ thảo Việt Nam

Nấm đông trùng hạ thảo chính hãng do Viện bảo vệ thực vật bộ Nông nghiệp nghiên cứu và nuôi trồng thành công